Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
Verhuurder: VDB Tenten “huurdetent” R. van den Berg.
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst : de schriftelijke of per email bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs
4.1 Partytenten en overige huurmaterialen: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding. Bij bezorg of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij bezorgen en afhalen verviervoudigd.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering
5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, kwijtgeraakte onderdelen, vervormde onderdelen, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen,  dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling contant of per bank geschieden.
5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van  overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 113,45. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
5.6 Indien de Huurder 7 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van de huurprijs. Annuleert de Huurder tussen 7 en 3 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringskosten 40% van de huurprijs. Annuleert de Huurder 3 werkdagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringkosten 75% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

Artikel 6 Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.
6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag tussen 10:00 – 12:00 uur. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag tussen 10:00 – 12:00 uur.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3
6.4 bij “meebouw”tent op en afbouw is de huurder verplicht om mee te helpen met het opbouwen en afbreken van de tent, als mede het transport van de auto naar werkplek en terug. Als huurder hier in gebreke is, dan zal er voor ieder kwartier dat er extra nodig is €12,50 incl. btw van de borg worden afgetrokken

Artikel 7 Borg
Huurder is aan Verhuurder een borg verschuldigd, welke door de Verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten worden per direct na inleveren huurmaterialen terug betaald.

Artikel 8 Verzekeringen
8.1 De partytenten en overige huurmaterialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 Reklames
9.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, na in ontvangstneming, gespecificeerd mondeling en schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan  door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen  is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer tot en met windkracht 5, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 gebruik

12.1 Het is in de tent(en) niet toegestaan te barbecueën ook niet op gas, te wokken, bakken, rituele vuren, wieroken,   en ander open vuur. Als wordt geconstateerd dat er toch (roet) vervuiling is in de tent dan zal er door de verhuurder terplekke worden bepaald wat de schade en of schoonmaak kosten zal zijn.
12.2 Het is niet toegestaan om de tent zonder toestemming af te breken,  touwen los maken haringen uit de grond te halen of de elastiek ballen van het dak los te maken.
12.3 wees zorgvuldig met de ritsen die in een tent zitten trek deze niet dicht als ze onder spanning staan en als er vuil tussen zit.

Artikel 13 Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
– na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 14 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.